2023

Oktober:
Op 18 oktober wordt Staples Nederland BV failliet verklaard en kan dus geen besluit
meer nemen om al dan niet in te varen. Staples Solutions wil de rol van werkgever niet
op zich nemen.

Juli:
De statuten van onze vereniging zijn door de notaris aangepast in verband met de
naamswijziging. De akte is gepasseerd op 28 juli waarna de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel eveneens is gewijzigd.

Mei:
De eerste kamer keurt op 23 mei de Wet toekomst pensioenen goed. De ingangsdatum
is 1 juli 2023, de uiterlijke overgangsdatum is 1 januari 2028.

Maart:
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 27 maart.
De ALV gaat akkoord met het voorstel om de naam van onze vereniging te veranderen in
“Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples” om te benadrukken dat we niet alleen
de belangen behartigen van de gepensioneerden maar ook van de toekomstig
gepensioneerden.

Januari:
Deelnemen aan het nieuwe pensioenstelsel volgens de Wet toekomst pensioenen (Wtp)
is alleen mogelijk indien de werkgever een besluit neemt om al dan niet in te varen.
Voor Stichting Pensioenfonds Staples komen voor de rol als werkgever volgens de
pensioenwet in aanmerking Staples Nederland BV en/of Staples Solutions.
Het pensioenfonds benadert deze ondernemingen omtrent hun bereidheid om de
beslissing te nemen om al dan niet in te varen.

De Wtp geeft aan dat de werkgever het besluit kan nemen om in al dan niet in te varen,
maar dat het vervolgens aan het pensioenfonds is om te besluiten of zij deze opdracht
van de werkgever aanvaardt.
Ter voorbereiding heeft ons pensioenfonds een werkgroep Wtp opgericht primair om het
standpunt van ons pensioenfonds te bepalen omtrent het al dan niet invaren.