2024

Maart:
De Algemene Ledenvergadering 2024 vond plaats op 25 maart.
Onderdeel was de presentatie van de voorzitter van ons pensioenfonds, Rico Donders,
over de toekomst van ons pensioen(fonds).
Hij beargumenteerde waarom het Pensioenfonds Staples besloten heeft om niet deel te
nemen aan het nieuwe pensioenstelsel.
Verder gaf hij aan dat het pensioenfonds dit jaar onderzoekt of het pensioenfonds in
huidige vorm de belangen van de deelnemers (streven naar een gegarandeerd en
waardevast pensioen) nog steeds het beste dient of (en wanneer) een andere
uitvoeringsvorm een beter alternatief is.
Bijvoorbeeld de overstap naar een verzekeraar of het aansluiten bij een ander algemeen of bedrijfstakpensioenfonds.